સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના ની સંપૂર્ણ માહીતી

You are searching for Sukanya Samriddhi Yojana in Gujarati? અહીં અમે તમને જણાવીશું સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના વિશે. અહીંથી સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના (SSY) વિશેની માહિતી તેમજ સુકન્યા …

Read More

Samras Hostel Admission Process

વિધાર્થી માટે સમરસ હોસ્ટેલમાં એડમિશન મેળવો। Samras Hostel Admission

You are searching for Samras Hostel Admission Process? વિધાર્થી માટે સમરસ હોસ્ટેલમાં એડમિશન મેળવો. વિધાર્થી માટે તદ્દન મફતમાં છોકરા/ છોકરીઓ માટે રહેવા અને જમવાની સગવડ. …

Read More

પ્રાથમિક-માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃતિ માટે અરજી કરો

પ્રાથમિક-માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃતિ માટે અરજી કરો

[PSE] Primary Secondary Scholarship Exam: પ્રાથમિક-માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃતિ 2022: આ પરીક્ષા માટેના આવેદનપત્રો www.sebexam.org વેબસાઇટ પર તા:૨૨/૦૮/૦રર થી તા.૦૬/૦૯/૨૦૨૨ દરમિયાન ઓનલાઇન ભરવાના રહેશે. શિક્ષણ અને મજુર …

Read More

Driving licence book

ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ મેળવવા માટેની ખુબ જ ઉપયોગી બુક

ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ મેળવવા માટેની ખુબ જ ઉપયોગી બુક ગુજરાત ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (Licence) મેળવવા માટેની ખુબ જ ઉપયોગી બુક, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (Licence) પરીક્ષા માટે ઉપયોગી બૂક, …

Read More

વિધવા સહાય યોજના માટે ફોર્મ ભરો। Vidhva Sahay Yojana 

વિધવા સહાય યોજના માટે ફોર્મ ભરો। Vidhva Sahay Yojana

વિધવા સહાય યોજના માટે ફોર્મ ભરો| Vidhva Sahay Yojana માં લાભાર્થીને માસિક રૂ. 1250 લેખે માસિક સહાય બચત ખાતા મારફતે લાભાર્થી  ખાતામાં જમા કરાવવામાં આવે છે.Vidhva …

Read More