હવાઈ જહાજ ની શોધ કોણે કરી હતી?

હવાઈ જહાજ ની શોધ કોણે કરી હતી? આ વિમાનની શોધઓરવિલે રાઈટ અને વિલ્બર રાઈટ ભાઈઓએ કરી હતી. એ જ જવાબ મોટાભાગના પુસ્તકોમાં વિમાનની શોધ વિશે લખવામાં આવ્યો છે. ઉપર વિમાનની …

Read more

Olx અને Quikr થી પૈસા કેવી રીતે કમાવવા

 ઓલ્ક્સ અને ક્વિકર થી પૈસા કેવી રીતે બનાવશો? મિત્રો, આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ભારતમાં તમારી જૂની ચીજવસ્તુ ઓલક્સ અને ક્વિકર વેચવા માટે બે લોકપ્રિય પ્લેટફોર્મ છે પરંતુ શું તમે …

Read more