વિધાર્થી માટે સમરસ હોસ્ટેલમાં એડમિશન મેળવો। Samras Hostel Admission

You are searching for Samras Hostel Admission Process? વિધાર્થી માટે સમરસ હોસ્ટેલમાં એડમિશન મેળવો. વિધાર્થી માટે તદ્દન મફતમાં છોકરા/ છોકરીઓ માટે રહેવા અને જમવાની સગવડ. સરકાર સંચાલિત સમરસ હોસ્ટેલમા એડમિશન માટે samras.gujarat.gov.in પર ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું શરૂ થઈ ગયેલ છે.

Samras Hostel Admission Process: સમરસ હોસ્ટેલમાં એડમિશન નો લાભ કોને મળશે ? કેવી રીતે લાભ મેળવી શકાશે? ક્યાં ક્યાં ડોક્યુમેન્ટ ની જરૂર પડે? કેટલો લાભ એટલે કે સહાય મળે? તેની વિગતે માહિતી આ આર્ટિકલમાં આપવામાં આવી છે. જે નીચે મુજબ છે.

About Samras Hostel Admission। સમરસ હોસ્ટેલમાં એડમિશન

આ યોજના ગુજરાતના દૂરના, અંતરિળાય અને જંગલીય વિસ્તારમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે વતનથી દૂર જવાનું થાય ત્યારે રહેવા અને જમવાની તફલીફ સર્જાય છે. આ ઉદ્દેશને ધ્યાને લઈને સમસર હોસ્ટેલ વિવિધ વિદ્યાર્થીઓ માટે ચાલુ કરવામાં આવેલ છે. રાજ્યના અનુસુચિત  જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ અને આર્થિક રીતે પછાતવર્ગ(EBC) વિદ્યાર્થીઓને મફતમાં રહેવા અને જમવાની સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવે છે.

Samaras Hostel Admission Highlight 

સરકારી સંસ્થાનું નામ ગુજરાત સમરસ છાત્રાલય સમાજ
સ્થાપના કરી સપ્ટેમ્બર 2016
છાત્રાલયનું નામ સમરસ છાત્રાલય
કુલ છાત્રાલય 20 છાત્રાલયો
જિલ્લો અમદાવાદ, આણંદ, ભાવનગર, ભુજ, હિંમતનગર, જામનગર, પાટણ, રાજકોટ, સુરત, વડોદરા
 કુલ ક્ષમતા 13,000 વિદ્યાર્થીઓ
એપ્લિકેશન મોડ ઓનલાઇન
સત્તાવાર વેબસાઇટ samras.gujarat.gov.in

સમરસ હોસ્ટેલમાં એડમિશન માટે ઓનલાઈન અરજીની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

સમરસ હોસ્ટેલમાં પ્રવેશ માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. આ ઓનલાઈન અરજી તા-20/09/2022 સુધી કરી શકાશે.

સમરસ હોસ્ટેલ ક્યાં-ક્યાં જિલ્લાઓમાં ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે.

નિયામક અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ, ગુજરાત રાજ્ય દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરેલ જાહેરાતમાં નીચે દર્શાવેલ જિલ્લાઓની સમસર હોસ્ટેલ માટે ઓનલાઇન અરજી કરી શકાશે.

 • અમદાવાદ
 • ભૂજ
 • વડોદરા
 • સુરત
 • રાજકોટ
 • ભાવનગર
 • જામનગર
 • આણંદ
 • હિંમતનગર

Eligibility Criteria for Samras Hostel Admission। સમરસ હોસ્ટેલમાં એડમિશન

સમરસ છાત્રાલયમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે આવક મર્યાદા નક્કી થયેલ છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂ.6.00 લાખ રહેશે. અને વિદ્યાર્થીનીઓ માટે કોઈ આવક મર્યાદા ધ્યાને લેવાની રહેશે નહિ.

Document Required For Samras Hostel Admission। સમરસ હોસ્ટેલમાં એડમિશન

સરકાર દ્વારા સમરસ હોસ્ટેલમાં રહેવા માટે નિશ્ચિત ધારા-ધોરણ નક્કી કરેલા છે. આ ઉપરાંત ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી નીચે મુજબના ડોક્યુમેન્ટ માંગવામાં આવે છે.

પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટો

● છેલ્લી પરીક્ષાની માર્કશીટની નકલ

L.C ની નકલ

● અરજદારની જાતિના દાખલાની નકલ

આવકનો દાખ

● આધાર કાર્ડની નકલ

જો વિદ્યાર્થી દિવ્યાંગ હોય તો તેનું પ્રમાણપત્ર

● જો વિદ્યાર્થી અનાથ હોય તો તેનું પ્રમાણપત્ર

જો વિદ્યાર્થી વિધવા માતાનું સંતાન હોય તો તેના આધાર

● એડમિશન મળી જાય ત્યારે આ અરજીની નકલ

ચારિત્ર સર્ટિફિકેટ

● મેડિકલ ફિટનેસ પ્રમાણપત્ર

Benefits of Samras Hostel Admission। સમરસ હોસ્ટેલમાં એડમિશન

ગુજારાત રાજ્યના અનુસુચિત  જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ અને આર્થિક રીતે પછાતવર્ગ(EBC) વિદ્યાર્થીઓને મફતમાં રહેવા અને જમવાની સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવે છે.

Application Fee Samras Hostel Admission। સમરસ હોસ્ટેલમાં એડમિશન

 • આ યોજના હેઠળ તમારી નોંધણી કરવા માટે કોઈ અરજી ફી ભરવાની રહેશે નહિ.

Terms & Conditions of Samras Hostel Admission। સમરસ હોસ્ટેલમાં એડમિશન

Gujarat Samaras Chhatralay Sociery, Government of Gujarat દ્વારા હોસ્ટેલમાં એડમિશન માટેની લાયકાત અને નિયમો નક્કી થયેલા છે. નીચે મુજબના નિયમોને ધ્યાનમાં રાખીને વિદ્યાર્થીઓને  સમરસ હોસ્ટેલમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે.

 • ગુજરાત રાજ્યના મૂળ નિવાસી હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓને જ પ્રવેશ આપવામાં આવશે.
 • સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી કરેલા સ્નાતક કક્ષાના અને અનુસ્નાતક કક્ષાના તમામ અભ્યાસક્રમ માટે વિદ્યાર્થીઓ/વિદ્યાર્થીનીઓ અરજી કરી શકશે.
 • Samaras Hostel Admission 2022 માં મેરીટના ધોરણે પ્રવેશ આપવામાં આવશે.
 • Samaras Chhatralay માં સ્નાતક/અનુસ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમમાં નવો પ્રવેશ મેળવવા માટે વિદ્યાર્થીઓ/વિદ્યાર્થીનીઓએ 50% કે તેથી ગુણ મેળવેલ હોવા જોઈએ.
 • સમરસ છાત્રાલયોમાં લાભ મેળવવા માટે મહત્ત્મ વયમર્યાદા 25 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે.
 • 25 વર્ષ બાદ નવા કે જૂના કોઈપણ છાત્રો પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહિં.
 • છાત્રાલય જે સ્થળે આવેલ હોય તે શહેરના સ્થાનિક વિદ્યાર્થીઓ Online Application કરી શકશે નહિ.
 • જેઓ સ્લમ, કાચા મકાન,ઝુંપડપટ્ટી, તંબુ વસાહત, ગંદા વિસ્તારમાં રહેતા હોય તો તેવા સ્થાનિક વિદ્યાર્થીઓ પ્રવેશ માટે અરજી કરી શકશે.
 • સમરસ છાત્રાલયમાં નવા વિદ્યાર્થીઓને સ્નાતક કક્ષાના તમામ અભ્યાસક્રમના તમામ ગ્રુપમાં કોઈપણ સેમેસ્ટરમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે ધોરણ-12 માં મેળવેલ ટકાવારીના આધારે પ્રવેશ આપવામાં આવશે.
 • ડિપ્લોમા બાદ Degree Course માં પ્રવેશ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓએ યુનિવર્સિટીમાં જે ટકાવારીના આધારે પ્રવેશ મેળવેલ હોય તે જ ટકાવારીના આધારે સમરસ હોસ્ટેલમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે. (ટકાવારી કુલ ગુણમાંથી મેળવેલ ગુણ ઉપરથી ગણવાની રહેશે.)
 • Master Degree ના અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવનાર છાત્રોને તેમના સ્નાતક અભ્યાસક્રમની ટકાવારીના આધારે યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ મેળવેલ હોય તે ટકાવારીના આધારે મેરીટ પ્રમાણે એડમિશન આપવામાં આવશે.
 • ડિપ્લોમા બાદ ડિગ્રી અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓએ યુનિવર્સિટીમાં જે ટકાવારીના આધારે પ્રવેશ મેળવેલ હોય તેના આધારે સમરસ હોસ્ટેલમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે.
 • Samras Hostel Admission લેતી વખતે વિદ્યાર્થીઓએ નિયત નમૂનામાં વ્યકિતગત રીતે બાંહેધરી પત્રક આપવાનું રહેશે. અને તે બાંહેધરીનું ચુસ્ત પાલન કરવાનું રહેશે તથા વાલીએ પણ નિયત નમૂનામાં બાંહેધરી પત્રક આપવાનું રહેશે.

સમરસ હોસ્ટેલ ફોર્મ 2022 – મફત રહેવા & જમવા

ગુજરાત રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓ ઉચ્ચ અને સારું શિક્ષણ મેળવે તે માટે ઘણી બધી સરકારી યોજનાઓ અમલમાં મુકેલી છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે યોજના સિવાય મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન જેવી શિષ્યવૃત્તિઓ પણ આપવામાં આવે છે. અંતરિયાળ વિસ્તારમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓને જ્યારે ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવુ હોય ત્યારે વતનથી બહારના શહેરમાં જવું પડે છે. જેને ધ્યાને રાખીને Government of Gujarat દ્વારા સરકારી હોસ્ટેલ સુવિધા ચાલુ કરવામાં આવેલ છે.

Application Process Samras Hostel Admission । સમરસ હોસ્ટેલમાં એડમિશન માટે ફોર્મ ક્યાં અને કેવી રીતે ભરવું?

સમરસ હોસ્ટેલમાં પ્રવેશ માટે ફ્ક્ત ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. આ ઓનલાઇન અરજી બે જગ્યાએથી થશે. એક તો Samaras Hostel ની ઓફિશીયલ વેબસાઈટ પરથી અને Digital Gujarat Portal પરથી પણ ઓનલાઈન કરી શકાશે. વિદ્યાર્થીઓ ગ્રામ કક્ષાએથી VCE મારફતે ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. Samras Hostel Online Form કેવી રીતે ભરવું તેની Step by step માહિતી મેળવીશું.

Step 1: સૌપ્રથમ સરકારી વેબસાઈટ Samaras Hostel પર જાવ.

Step 2: આ અધિકૃત વેબસાઈટમાં Chhatralay Online Admission પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

Step 3: હવે નવું એડિમશન મેળવવા માંગતા હોય અને વેબસાઈટ પર રજીસ્ટેશન ન કરેલું હોય તો samaras hostel registration for student પર ક્લિક કરીને નવું રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું રહેશે.

Application form Samras Hostel Admission, સમરસ હોસ્ટેલમાં એડમિશન

Step 4: વિદ્યાર્થીઓએ અગાઉ રજીસ્ટ્રેશન કરેલ હોય તો Enter Email Id, Enter Password, Enter Captcha Code નાખીને રજીસ્ટ્રેશન કરી શકે છે.

Step 5: વિદ્યાર્થીઓએ New Registration કરવા માટે માંગ્યા મુજબના ડોક્યુમેન્‍ટ Scan કરીને તૈયાર રાખીને “I Agree Rule & Regulation” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

Step 6: હવે Personal Detail પર ભરવાની રહેશે. જેમ કે નામ, સરનામુ, જેન્‍ડર, જ્ઞાતિ વગેરે

Step 7: ત્યારબાદ Education Detail માં વિદ્યાર્થીએ પોતાની શૈક્ષણિક લાયકાતની સાચી વિગતો ભરવાની રહેશે.

Step 8: હવે Other Detail ભરવાની રહેશે.

Step 9: ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓએ ઓનલાઈન Document Upload કરવાના રહેશે.

Step 10: છેલ્લે વિદ્યાર્થીઓએ Declaration આપવાનું રહેશે. તમામ વિદ્યાર્થીઓ/વિદ્યાર્થીનીઓએ સમરસ છાત્રાલયના નિયમોનું પાલન કરવા માટે આ Declaration ફરજિયાત માંગવામાં આવે છે.

Important Link

Samaras Hostel Official Website Click Here
Samaras Chhaatralay Online Apply Apply Here
New Registration Click Here
Home Page Click Here

Samaras Hostel Helpline Number

સમરસ હોસ્ટેલમાં એડમિશન માટે હેલ્પલાઇન નંબર જોઈતા હોય તો તમે નીચે આપેલા બટન પર ક્લિક કરશો તો તમને જિલ્લા પ્રમાણે બધી જ હોસ્ટેલ ના હેલ્પલાઇન નંબર મળી જશે.

હેલ્પલાઇન નંબર (HelpLine Number)

Samaras Hostel Application Form [PDF]

સમરસ હોસ્ટેલમાં એડમિશન માટેનું ફોર્મ ગુજરાત સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા એપ્લીકેશન ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે આપેલા બટન પર ક્લિક કરો તમે Samaras Hostel નું એપ્લીકેશન ફોર્મ પીડીએફ ના સ્વરૂપ માં ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

Vahli Dikari Yojan Application Form

FAQ’s of Samaras Hostel Application

Q. સમરસ હોસ્ટેલમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે અરજી ક્યાં કરવાની રહે છે?

Ans. સમરસ હોસ્ટેલમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે samras.gujarat.gov.in પર ઓનલાઇન અરજી કરવી.

Q. Samaras Hostel Admission માટે કોઈ ફી ભરવાની હોય છે?

Ans. ના, Samaras Hostel Admission માટે કોઈ ફી ભરવાની નથી.

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને વિધાર્થી માટે સમરસ હોસ્ટેલમાં એડમિશન મેળવો। Samras Hostel Admission સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી, સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

About Author : Pratham Ahir
Contact Email : contactgujjuonline@gmail.com
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, GujjuOnline.in is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.