TAT કોલ લેટર જાહેર, TATની મુખ્ય પરીક્ષા માટે કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરો

TAT કોલ લેટર જાહેર, TATની મુખ્ય પરીક્ષા માટે કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરો

TAT કોલ લેટર જાહેર @ www.sebexam.org : ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમા શિક્ષક બનવા માટેની TAT પરીક્ષા તા. 6-8-2023 ના રોજ યોજાઇ હતી. આ પરીક્ષામાં ઉતીર્ણ થનારા ઉમેદવારો …

Read More