નોન ક્રીમીલેયર/બિન ઉન્નતવર્ગના દાખલા માટે જરૂરી પુરાવા.

Non-Criminal Certificate Document 2021

નોન ક્રીમીલેયર/બિન ઉન્નતવર્ગના દાખલા માટે જરૂરી પુરાવા. રહેઠાણનો પુરાવો અરજદારનું રેશન કાડૅ અરજદારનું લાઇટ બીલ/વેરાબીલની ખરી નકલ. ઓળખનો પુરાવો અરજદાર અને તેના પિતાના આધાર કાર્ડ …

Read More