ગુજરાતનું નવું શૈક્ષણિક કેલેન્ડર જાહેર : Gujarat New Academic Calendar

ગુજરાતનું નવું શૈક્ષણિક કેલેન્ડર જાહેર : Gujarat New Academic Calendar

Are You Looking for Gujarat New Academic Calendar । શું તમને ગુજરાતનું નવું શૈક્ષણિક કેલેન્ડર જાહેર થયું છે તે ખબર છે. ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ …

Read More

GSEB પાઠ્યપુસ્તકો PDF ડાઉનલોડ । ગુજરાતી માધ્યમ ધોરણ 1 થી 12 પાઠ્યપુસ્તક PDF ડાઉનલોડ

GSEB પાઠ્યપુસ્તકો PDF ડાઉનલોડ । ગુજરાતી માધ્યમ ધોરણ 1 થી 12 પાઠ્યપુસ્તક PDF ડાઉનલોડ

GSEB પાઠ્યપુસ્તકો PDF ડાઉનલોડ : ધોરણ 1 થી 12 પાઠ્યપુસ્તક PDF ડાઉનલોડ GSEB પાઠ્યપુસ્તકો PDF જોઈએ છે? આગળ ના જુઓ! આ પોસ્ટમાં, અમે GSEB (ગુજરાત …

Read More

GSEB HSC Result 2023 gseb.org, You can get GSEB HSC Result 2023 @ gseb.org. ગુજરાત ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહના પરિણામની તારીખ અને સમય જાહેર. Whatsapp તેમજ SMS દ્વારા તમારું પરિણામ મેળવો.

ધોરણ 12 નું રિઝલ્ટ જાહેર । Whatsapp તેમજ SMS દ્વારા તમારું પરિણામ મેળવો

You can get GSEB HSC Result 2023 @ gseb.org. ગુજરાત ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહના પરિણામની તારીખ અને સમય જાહેર. Whatsapp તેમજ SMS દ્વારા તમારું પરિણામ મેળવો. …

Read More

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ જાહેર @ www.gseb.org

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ જાહેર @ www.gseb.org

ધોરણ 10 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ જાહેર @ www.gseb.org : 28/07/2023 ના રોજ સવારે 08:00 કલાકે, ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની વેબસાઇટ @ www.gseb.org જુલાઈ-2023 માધ્યમિક …

Read More