ધોરણ 10 અને 12નું વાર્ષિક પરીક્ષાનું ટાઈમ ટેબલ જાહેર

ધોરણ 10 અને 12નું વાર્ષિક પરીક્ષાનું ટાઈમ ટેબલ જાહેર

ધોરણ 10 અને 12નું વાર્ષિક પરીક્ષાનું ટાઈમ ટેબલ જાહેર : જેમાં ધોરણ 10 નો સમય પરીક્ષાનો સવારનો રહેશે જ્યારે ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ અને સામાન્ય …

Read More

Dyso paper pdf Download @ gpsc-ojas.gujarat.gov.in : GPSC DySO Question Paper And Answer Key 2023 GPSC દ્વારા તાજેતરમાં નાયબ વિભાગીય અધિકારી અને નાયબ મામલતદારની પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી. અહીં અમે GPSC DySO પ્રશ્નપત્ર અને જવાબ કી 2023 શેર કરી છે.

Dyso paper pdf Download। GPSC DySO Question Paper And Answer Key 2023 । Dyso અને નાયબ મામલતદારનું પેપર ડાઉનલોડ

Dyso paper pdf Download @ gpsc.gujarat.gov.in : GPSC DySO Question Paper And Answer Key 2023 GPSC દ્વારા તાજેતરમાં નાયબ વિભાગીય અધિકારી અને નાયબ મામલતદારની પરીક્ષા …

Read More

તલાટી પરીક્ષા બેગ અને બૂટ-ચંપલ અંદર લઈ જવા મામલે મહત્ત્વની જાહેરાત

તલાટી પરીક્ષા બેગ અને બૂટ-ચંપલ અંદર લઈ જવા મામલે મહત્ત્વની જાહેરાત

તલાટી પરીક્ષા બેગ અને બૂટ-ચંપલ અંદર લઈ જવા મામલે મહત્ત્વની જાહેરાત : રાજ્યભરમાં આવતીકાલે એટલે 7 મેના રોજ પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા તલાટીની પરીક્ષા …

Read More