ધોરણ 10 અને 12નું વાર્ષિક પરીક્ષાનું ટાઈમ ટેબલ જાહેર

ધોરણ 10 અને 12નું વાર્ષિક પરીક્ષાનું ટાઈમ ટેબલ જાહેર

ધોરણ 10 અને 12નું વાર્ષિક પરીક્ષાનું ટાઈમ ટેબલ જાહેર : જેમાં ધોરણ 10 નો સમય પરીક્ષાનો સવારનો રહેશે જ્યારે ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ અને સામાન્ય …

Read More

Dyso paper pdf Download @ gpsc-ojas.gujarat.gov.in : GPSC DySO Question Paper And Answer Key 2023 GPSC દ્વારા તાજેતરમાં નાયબ વિભાગીય અધિકારી અને નાયબ મામલતદારની પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી. અહીં અમે GPSC DySO પ્રશ્નપત્ર અને જવાબ કી 2023 શેર કરી છે.

Dyso paper pdf Download। GPSC DySO Question Paper And Answer Key 2023 । Dyso અને નાયબ મામલતદારનું પેપર ડાઉનલોડ

Dyso paper pdf Download @ gpsc.gujarat.gov.in : GPSC DySO Question Paper And Answer Key 2023 GPSC દ્વારા તાજેતરમાં નાયબ વિભાગીય અધિકારી અને નાયબ મામલતદારની પરીક્ષા …

Read More

ધોરણ 12 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ જાહેર @ www.gseb.org

ધોરણ 12 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ જાહેર @ www.gseb.org

ધોરણ 12 પૂરક પરીક્ષા પરિણામ જાહેર @ www.gseb.org : જુલાઈ-૨૦૨૩ માં યોજાયેલ માધ્યમિક શાળાંત પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ધોરણ-12 (એચ.એસ.સી) રીપીટર પરીક્ષાનું પરિણામ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક …

Read More

ગુજરાત TAT HS પરીક્ષા 2023

ગુજરાત TAT HS પરીક્ષા 2023

ગુજરાત TAT HS પરીક્ષા 2023 : ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ (GSEB) દ્વારા આયોજિત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ઉચ્ચતર માધ્યમિક (ગુજરાત TAT HS પરીક્ષા) માટેની ગુજરાત શિક્ષક અભિરુચિ …

Read More

TAT મુખ્ય પરીક્ષા તારીખમાં ફેરફાર @ www.sebexam.org

TAT મુખ્ય પરીક્ષા તારીખમાં ફેરફાર @ www.sebexam.org

TAT મુખ્ય પરીક્ષા તારીખમાં ફેરફાર : ગુજરાત રાજ્ય શિક્ષણ બોર્ડ (GSEB) “શિક્ષક અભિરુચિ કસોટી” (TAT – માધ્યમિક) પરીક્ષા માટે ઓનલાઈન ફોર્મ 2જી મે, 2023 થી …

Read More

ધોરણ 10 પરિણામની તારીખ જાહેર

ધોરણ 10 પરિણામની તારીખ જાહેર

ધોરણ 10 પરિણામની તારીખ જાહેર : તાજેતરમાં જ ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક બોર્ડની પરીક્ષાઓ લેવાઈ હતી, જેના પરિણામોને લઈને શિક્ષણ બોર્ડે …

Read More

તલાટી પરીક્ષા બેગ અને બૂટ-ચંપલ અંદર લઈ જવા મામલે મહત્ત્વની જાહેરાત

તલાટી પરીક્ષા બેગ અને બૂટ-ચંપલ અંદર લઈ જવા મામલે મહત્ત્વની જાહેરાત

તલાટી પરીક્ષા બેગ અને બૂટ-ચંપલ અંદર લઈ જવા મામલે મહત્ત્વની જાહેરાત : રાજ્યભરમાં આવતીકાલે એટલે 7 મેના રોજ પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા તલાટીની પરીક્ષા …

Read More