તમામ બેંક ના બેલેન્સ ચેક કરો. આ નંબર પર મિસ કોલ કરો અને જાણો પોતાનું બેંક બેલેન્સ.

તમામ બેંક ના બેલેન્સ ચેક કરો. આ નંબર પર મિસ કોલ કરો અને જાણો પોતાનું બેંક બેલેન્સ.

તમામ બેંક ના બેલેન્સ ચેક કરો. આ નંબર પર મિસ કોલ કરો અને જાણો પોતા નું બેંક બેલેન્સ. ભારતમાં, ઘણી બેંકો ઉપલબ્ધ છે અથવા બધા …

Read More

ગૂગલની શોધ કોણે કરી?

ગૂગલની શોધ કોણે કરી અને તે ક્યારે બન્યું?  આજના સમયમાં, ઇન્ટરનેટ વિનાની દુનિયાની કલ્પના કરવી મુશ્કેલ લાગે છે. જો આપણે થોડા દાયકા પહેલા જઇએ, તો …

Read More

વિટામિન ની શોધ કોણે કરી હતી?

 વિટામિન ની શોધ કોણે કરી હતી? વિટામિન કી ખોજ કિસને કીની શોધ કોણે કરી? અહીં કેટલાક વધુ લોકપ્રિય વિટામિન્સનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ છે. વિટામિન કોણે સંક્ષિપ્ત …

Read More