પાનકાર્ડ ને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરો, Pan Card Aadhar Card Link

પાનકાર્ડ ને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરો, નહીંતર થશે 10000 દંડ

ઓનલાઈન પાનકાર્ડ ને આધાર કાર્ડ સાથે લિંક કરો: આ પોસ્ટમાં અમે તમને તમારા Pan Card Aadhar Card Link કરવાના પગલાંઓ વિશે માર્ગદર્શન આપીશું. તમામ નાગરિકોએ 31 મી માર્ચ …

Read More

બેંક ઓફ બરોડા WhatsApp બેંકિંગ, BOB WhatsApp Banking Service

બેંક ઓફ બરોડા WhatsApp બેંકિંગથી બેન્ક બેલેન્સ કેવી રીતે ચેક કરવું

BOB WhatsApp Banking Service: શું તમે બેંક ઓફ બરોડા WhatsApp બેંકિંગથી બેન્ક બેલેન્સ ચેક કરવા માંગો છો? Bank of Baroda ના ગ્રાહકો હવે WhatsApp દ્વારા …

Read More

Driving licence book

ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ મેળવવા માટેની ખુબ જ ઉપયોગી બુક

ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ મેળવવા માટેની ખુબ જ ઉપયોગી બુક ગુજરાત ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (Licence) મેળવવા માટેની ખુબ જ ઉપયોગી બુક, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (Licence) પરીક્ષા માટે ઉપયોગી બૂક, …

Read More

Gujarat Live News Channel list

Gujarat Live News provides the latest Gujarati news (ગુજરાતી સમાચાર). Free Online Live Streaming of Sandesh News, Vtv Gujarati News, ABP Asmita Gujarati News Channel, …

Read More