પ્રાથમિક-માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃતિ માટે અરજી કરો

પ્રાથમિક-માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃતિ માટે અરજી કરો

[PSE] Primary Secondary Scholarship Exam: પ્રાથમિક-માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃતિ 2022: આ પરીક્ષા માટેના આવેદનપત્રો www.sebexam.org વેબસાઇટ પર તા:૨૨/૦૮/૦રર થી તા.૦૬/૦૯/૨૦૨૨ દરમિયાન ઓનલાઇન ભરવાના રહેશે. શિક્ષણ અને મજુર …

Read More