ગુજરાત TET – 1, 2 કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરો

ગુજરાત TET – 1, 2 કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરો : ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ શિક્ષક પાત્રતા કસોટીનું આયોજન કરી રહ્યું છે જેના માટે 9મી માર્ચ 2023 સુધી ઓનલાઈન ojas.gujarat.gov.in અરજીઓ મંગાવવામાં આવી હતી. પેપર 1 અને પેપર 2 તરીકે ઓળખાતી બે પ્રકારની પરીક્ષાઓ છે. જેના માટે ઘણા ઉમેદવારોએ અરજી કરી છે. હવે તે બધા ગુજરાત TET કૉલ લેટર 2023 ની રાહ જોઈ રહ્યા છે.

જે 5મી એપ્રિલ 2023 સુધીમાં રિલીઝ થવાની ધારણા છે. વધુમાં, ઉમેદવારોએ જાણવું જ જોઈએ કે ગુજરાત TET પરીક્ષા તારીખ 2023 પેપર 1, પેપર 2 16 અને 23 તારીખે લેવાશે. અનુક્રમે એપ્રિલ 2023. જ્યાં સુધી એડમિટ કાર્ડ બહાર ન આવે ત્યાં સુધી તમારે પરીક્ષા માટે સારી તૈયારી કરવી જોઈએ અને પછી GTET પેપર 1 અને 2 એડમિટ કાર્ડ 2023 ડાઉનલોડ કરો.

ગુજરાતમાં 87,000 થી વધુ ઉમેદવારોએ શિક્ષક પાત્રતા કસોટી માટે અરજી કરી છે અને હવે તેઓ sebexam.org TET એડમિટ કાર્ડ 2023 ની રાહ જોઈ રહ્યા છે જે ટૂંક સમયમાં રિલીઝ થવાની અપેક્ષા છે. તમે નીચે ચર્ચા કરેલ અભ્યાસક્રમ અને પરીક્ષા પેટર્નની મદદથી પરીક્ષાની તૈયારી કરી શકો છો જે પેપર 1 અને પેપર 2 માટે અલગ છે. કૃપા કરીને ખાતરી કરો કે તમે પ્રવેશ કાર્ડ પર દર્શાવેલ વિગતો જેમ કે પરીક્ષાની તારીખ, સમય અને સૂચનાઓ તપાસો.

ગુજરાત TET કોલ લેટર 2023

આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ રાજ્યમાં વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ યોજવા માટે જવાબદાર છે અને આ અંતર્ગત મહત્વની પરીક્ષાઓમાંની એક છે શિક્ષક પાત્રતા કસોટી. તાજેતરમાં, આ પરીક્ષા માટે 9મી માર્ચ 2023 સુધી ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી હતી ત્યારબાદ ઉમેદવારોએ પરીક્ષાની તૈયારી શરૂ કરી દીધી હતી.

તમારે જાણવું જોઈએ કે GTET પેપર 1 ની પરીક્ષાની તારીખ 16મી એપ્રિલ છે અને GTET પેપર 2 ની પરીક્ષાની તારીખ 23મી એપ્રિલ 2023 છે. હવે આ પરીક્ષાનો પ્રયાસ કરવા માટે, તમારી પાસે ગુજરાત TET કૉલ લેટર 2023 હોવું આવશ્યક છે જે sebexam.org પર ટૂંક સમયમાં ઉપલબ્ધ થશે . .

સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટે મૂળભૂત માહિતી જેમ કે નોંધણી નંબર અને પાસવર્ડ જરૂરી છે. એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ કર્યા પછી, તમારે તેના પર દર્શાવેલ માહિતી જેમ કે ઉમેદવારનું નામ, પરીક્ષાનો સમય, પરીક્ષા કેન્દ્ર અને સૂચનાઓ તપાસવાની રહેશે.

તે પછી, સંપૂર્ણ તૈયારી સાથે પરીક્ષામાં હાજર રહો અને અધિકારીઓ પાસેથી પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે પરીક્ષા પાસ કરો. તે પછી, તમે આ પ્રમાણપત્રનો ઉપયોગ સરકારી અથવા ખાનગી શાળામાં શિક્ષકની પોસ્ટ પર જોડાવા માટે કરી શકો છો.

GTET પેપર 1 એડમિટ કાર્ડ 2023

 • ગુજરાત શિક્ષક પાત્રતા કસોટી માટેની અધિકૃત સૂચના ફેબ્રુઆરી 2023માં બહાર પાડવામાં આવી હતી અને 9મી માર્ચ 2023 સુધી ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવી હતી.
 • હવે આ અંતર્ગત બે પ્રકારની પરીક્ષાઓ છે જે જુનિયર વર્ગ માટે પેપર 1 અને વરિષ્ઠ વર્ગ માટે પેપર 2 તરીકે ઓળખાય છે.
 • પેપર 1 માટે અરજી કરનાર ઉમેદવારોએ 16મી એપ્રિલ 2023 ના રોજ લેખિત પરીક્ષામાં હાજર રહેવાનું રહેશે.
 • તમે એપ્લિકેશન ID અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરીને sebexam.org પરથી GTET પેપર 1 એડમિટ કાર્ડ 2023 ડાઉનલોડ કરી શકો છો.
 • એડમિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને, તમે પરીક્ષામાં હાજર રહી શકો છો અને પછી સંપૂર્ણ તૈયારી સાથે પ્રશ્નોનો પ્રયાસ કરી શકો છો.

ગુજરાત TET પરીક્ષા તારીખ 2023

પરીક્ષાનું નામ ગુજરાત શિક્ષક પાત્રતા કસોટી 2023
સુપરવાઇઝિંગ ઓથોરિટી ગુજરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ
પરીક્ષાનો પ્રકાર પેપર 1 અને પેપર 2
કુલ અરજદારો 90,000 અરજદારો
ઓનલાઈન અરજી 9 માર્ચ 2023 ના રોજ
ગુજરાત TET પેપર 1 પરીક્ષા તારીખ 2023 16 એપ્રિલ 2023
GTET પેપર 2 પરીક્ષા તારીખ 2023 23 એપ્રિલ 2023
લાયકાત ગુણ 45% ગુણ
ગુજરાત TET એડમિટ કાર્ડ 2023 5મી એપ્રિલ 2023
લેખ શ્રેણી એડમિટ કાર્ડ
ગુજરાત TET પોર્ટલ ojas.gujarat.gov.in

ગુજરાત TET – 1, 2 કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરો

ગુજરાત TET પરીક્ષા 2023 માટે છેલ્લી તારીખ સુધી અરજી કરી હોય તેવા તમામ ઉમેદવારોએ પરીક્ષાઓ સંબંધિત ટૂંકી માહિતી માટે ઉપરના આ વિભાગ પર એક નજર નાખવી જોઈએ. અમે સ્પષ્ટપણે ગુજરાત TET પરીક્ષા તારીખ 2023 પેપર 1, 2 નો ઉલ્લેખ કર્યો છે જે પેપર 1 માટે 16 એપ્રિલ અને પેપર 2 માટે 23 એપ્રિલ 2023 નક્કી કરવામાં આવેલ છે.

તમારે તમારા એડમિટ કાર્ડની મદદથી પરીક્ષામાં હાજર રહેવું પડશે જે ટૂંક સમયમાં જારી કરવામાં આવશે. સત્તાવાર વેબસાઇટ પર. એડમિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરીને, તમે બધા પરીક્ષાનો પ્રયાસ કરી શકો છો અને પછી રાજ્ય સરકાર અથવા ખાનગી શાળાઓમાં શિક્ષક બનવા માટે લાયક બની શકો છો.

ગુજરાત TET પેપર 2 એડમિટ કાર્ડ 2023

 • ગુજરાત TET માં પેપર 2 વરિષ્ઠ વર્ગોમાં શિક્ષકની જગ્યા માટેના ઉમેદવારોના જ્ઞાનની ચકાસણી કરવા માટે લેવામાં આવે છે.
 • ઘણા અરજદારોએ GTET ના પેપર 2 માટે અરજી કરી છે અને હવે તેઓ 23 એપ્રિલ 2023 ના રોજ યોજાનારી પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. ગુજરાત TET – 1, 2 કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરો
 • તમને જણાવવામાં આવે છે કે પરીક્ષામાં બેસવા માટે તમને ગુજરાત TET પેપર 2 એડમિટ કાર્ડ 2023 જારી કરવામાં આવશે.
 • એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવા માટે, તમે sebexam.org ની મુલાકાત લઈ શકો છો અને પછી તેને એકત્રિત કરવા માટે લોગિન ઓળખપત્રોનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
 • પરીક્ષા દરમિયાન નિરીક્ષકો દ્વારા ચકાસણી માટે પરીક્ષાની તારીખે એડમિટ કાર્ડ તમારી સાથે રાખો.

TET પેપર 1 અને 2 એડમિટ કાર્ડ 2023

 • Sebexam.org TET એડમિટ કાર્ડ 2023 ઉમેદવારોના સંદર્ભ માટે 5મી એપ્રિલ 2023ના રોજ ઉપલબ્ધ થશે.
 • ચકાસણી હેતુઓ માટે તમારે એડમિટ કાર્ડ અને માન્ય સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ ID કાર્ડ સાથે રાખવું જોઈએ.
 • પરીક્ષામાં કોઈપણ પ્રકારની ચીટીંગ સામગ્રી જેમ કે ડિજિટલ ગેજેટ અથવા પેપર સાથે ન રાખો નહીંતર તમને ડિબાર કરવામાં આવશે. ગુજરાત TET – 1, 2 કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરો
 • કૃપા કરીને સમયસર પરીક્ષા કેન્દ્ર પર જાણ કરો અન્યથા તમને પરીક્ષા હોલમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
 • પરીક્ષા પછી GTET એડમિટ કાર્ડ તમારી પાસે સુરક્ષિત રાખો કારણ કે તે પરિણામ તપાસવામાં મદદરૂપ થશે.

ગુજરાત TET એડમિટ કાર્ડ 2023 પેપર 1, 2 ડાઉનલોડ કરવા માટેની માર્ગદર્શિકા

 • સૌ પ્રથમ, અમે ઉમેદવારોને મોબાઈલના બ્રાઉઝરમાંથી sebexam.org ખોલવાની વિનંતી કરીએ છીએ.
 • બીજું, તમારે GTET 2023 લિંક પર ટેપ કરવું પડશે અને પછી આગળ એડમિટ કાર્ડ લિંક પસંદ કરવી પડશે.
 • હવે તમારે પેપર 1 અને પેપર 2 વચ્ચેની પરીક્ષા પસંદ કરવાની રહેશે જેના માટે તમે અરજી કરી છે અને આગળ વધો.
 • આગલા પેજ પર એડમિટ કાર્ડ જોવા માટે ઈમેલ આઈડી અથવા મોબાઈલ અથવા લોગિન ઓળખપત્રનો ઉપયોગ કરીને લોગિન કરો. ગુજરાત TET – 1, 2 કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરો
 • અહીં તમે તમારા નામ અને પરીક્ષાના સમય સાથે સ્ક્રીન પર એડમિટ કાર્ડ જોશો.
 • પરીક્ષામાં હાજર રહેવા માટે એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરો અને તમારી પાસે રાખો.
 • આ સૂચનાઓનો ઉપયોગ કરીને, તમે બધા ગુજરાત TET એડમિટ કાર્ડ 2023 પેપર 1, 2 ડાઉનલોડ કરી શકો છો .

GTET પરીક્ષા પેટર્ન પેપર 1

વિષયનું નામ મહત્તમ પ્રશ્નો મહત્તમ ગુણ
બાળ વિકાસ અને શિક્ષણ શાસ્ત્ર 30 પ્રશ્ન 30 ગુણ
ભાષા 1 30 પ્રશ્ન 30 ગુણ
ભાષા 2 30 પ્રશ્ન 30 ગુણ
ગણિત 30 પ્રશ્ન 30 ગુણ
પર્યાવરણીય અભ્યાસ 30 પ્રશ્ન 30 ગુણ
કુલ 150 પ્રશ્ન 150 ગુણ

GTET પરીક્ષા પેટર્ન પેપર 2

વિષયનું નામ મહત્તમ પ્રશ્નો મહત્તમ ગુણ
બાળ વિકાસ અને શિક્ષણ શાસ્ત્ર 30 પ્રશ્ન 30 ગુણ
ભાષા 1 30 પ્રશ્ન 30 ગુણ
ભાષા 2 30 પ્રશ્ન 30 ગુણ
ગણિત અને વિજ્ઞાન 30 પ્રશ્ન 30 ગુણ
સામાજિક વિજ્ઞાન 30 પ્રશ્ન 30 ગુણ
કુલ 150 પ્રશ્ન 150 ગુણ
 • પરીક્ષાનુ નામ: TET 1 (ધોરણ 1 થી 5)
 • પરીક્ષાની તારીખ: તા.16-4-2023 (રવિવાર)
 • પરીક્ષાનો સમય: 03:00 થી 4:30 ક્લાક

TET હોલ ટીકીટ 2023 :

ગુજરાત TET – 1, 2 કોલ લેટર ડાઉનલોડ હોલ ટીકીટ પ્રવેશપત્ર ડાઉનલોડ કરવાનો સમયગાળો:

 • તા.06-4-2023 થી બપોરે 02-00 કલાકથી
 • તા.16-4-2023 બપોરે 03-00 ક્લાક સુધી

16 એપ્રિલે લેવાશે TET 1 ની પરીક્ષા 

પ્રાથમિક શાળામા શિક્ષક બનવા TET પરીક્ષા પાસ કરવી ફરજિયાત છે. ધો. 1 થી 5 મા શિક્ષકની ભરતી માટે પાસ કરવી પડતી TET-1 પરીક્ષા એપ્રિલમાં યોજાશે. TET-1 ની પરીક્ષા 16 એપ્રિલ અને TET-2 ની પરીક્ષા 23 એપ્રિલે યોજાશે. ઉલ્લેખનિય છે કે, અંદાજે 87 હજાર વિધાર્થીઓ TET 1ની પરીક્ષા અને TET 2ની પરીક્ષા 2.72 લાખ જેટલા ઉમેદવારો આપનારા છે.

આપને જણાવી દઈએ કે, વર્ષ 2017 બાદ TET પરીક્ષાની કોઇ પરીક્ષા યોજાઇ નથી, જેથી હજારો યુવાનો પરીક્ષા પાસ કરી શિક્ષકમાં જોડાવાની ઇચ્છા ધરાવી રહ્યા છે.

Important Link

ગુજરાત TET કોલ લેટર 2023 પેપર 1 અહીં જુઓ
ગુજરાત TET એડમિટ કાર્ડ 2023 પેપર 2 અહીં જુઓ
વધુ માહિતી માટે  અહીં જુઓ

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને ગુજરાત TET – 1, 2 કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરો સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી, સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

About Author : Pratham Ahir
Contact Email : contactgujjuonline@gmail.com
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, GujjuOnline.in is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.