કાર લોન માટે તમામ બેંકોના વ્યાજદર જાણો

Are You Looking for Interest rates of all banks for car loans । શું તમે કાર લેવાનું વિચારી રહ્યા છો તો તમારા માટે કાર લોન માટે તમામ બેંકોના વ્યાજદર ની માહતી જણાવવામાં આવી છે.

કાર લોન માટે તમામ બેંકોના વ્યાજદર : ભારતમાં કાર ખરીદવી એ મોટાભાગના લોકો માટે નોંધપાત્ર નાણાકીય નિર્ણય હોઈ શકે છે, અને કારની માલિકીનું સ્વપ્ન સાકાર કરવામાં લોકોને મદદ કરવામાં કાર લોન મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.

જો કે, તમામ કાર લોન સમાન રીતે બનાવવામાં આવતી નથી, અને બેંક, લોનની મુદત અને લેનારાના ક્રેડિટ સ્કોરના આધારે વ્યાજ દરો નોંધપાત્ર રીતે બદલાઈ શકે છે. આ લેખમાં, અમે ભારતની તમામ બેંકો માટે કાર લોનના વ્યાજ દરોની ચર્ચા કરીશું.

કાર લોન માટે તમામ બેંકોના વ્યાજદર

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા કાર લોનના વ્યાજ દરો

કાર લોન માટે તમામ બેંકોના વ્યાજદર સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) એ ભારતની સૌથી મોટી બેંક છે અને નવી અને વપરાયેલી કાર બંને માટે કાર લોન ઓફર કરે છે. SBI કાર લોન માટેના વ્યાજ દર લોનની મુદત અને લેનારાના ક્રેડિટ સ્કોરના આધારે બદલાય છે. નવી કાર માટે, વ્યાજ દર વાર્ષિક 7.50% થી 9.25% સુધીની છે.

જ્યારે વપરાયેલી કાર માટે, વ્યાજ દર વાર્ષિક 8.80% થી 10.55% સુધીની છે. નવી કાર માટે લોનની મુદત 84 મહિના સુધીની હોઈ શકે છે, જ્યારે વપરાયેલી કાર માટે તે 60 મહિના સુધીની હોઈ શકે છે.

HDFC બેંક કાર લોનના વ્યાજ દરો

કાર લોન માટે તમામ બેંકોના વ્યાજદર HDFC બેંક ભારતમાં ખાનગી ક્ષેત્રની સૌથી મોટી બેંકોમાંની એક છે અને નવી અને વપરાયેલી કાર બંને માટે કાર લોન આપે છે. HDFC બેંકની કાર લોન માટેના વ્યાજ દર લોનની મુદત અને લેનારાના ક્રેડિટ સ્કોરના આધારે બદલાય છે. નવી કાર માટે, વ્યાજ દર વાર્ષિક 7.25% થી 7.75% સુધી હોય છે.

જ્યારે વપરાયેલી કાર માટે, વ્યાજ દર વાર્ષિક 13.50% થી 16.50% સુધી હોય છે. નવી કાર માટે લોનની મુદત 84 મહિના સુધીની હોઈ શકે છે, જ્યારે વપરાયેલી કાર માટે તે 60 મહિના સુધીની હોઈ શકે છે.

ICICI બેંક કાર લોનના વ્યાજ દરો

કાર લોન માટે તમામ બેંકોના વ્યાજદર ICICI બેંક એ ભારતમાં ખાનગી ક્ષેત્રની સૌથી મોટી બેંકોમાંની એક છે અને નવી અને વપરાયેલી કાર બંને માટે કાર લોન આપે છે. ICICI બેંકની કાર લોન માટેના વ્યાજ દર લોનની મુદત અને લેનારાના ક્રેડિટ સ્કોરના આધારે બદલાય છે. નવી કાર માટે, વ્યાજ દર વાર્ષિક 7.95% થી 8.95% સુધીની છે.

જ્યારે વપરાયેલી કાર માટે, વ્યાજ દર વાર્ષિક 14.25% થી 16.75% સુધીની છે. નવી કાર માટે લોનની મુદત 84 મહિના સુધીની હોઈ શકે છે, જ્યારે વપરાયેલી કાર માટે તે 60 મહિના સુધીની હોઈ શકે છે.

એક્સિસ બેંક કાર લોનના વ્યાજ દરો

કાર લોન માટે તમામ બેંકોના વ્યાજદર Axis Bank એ ભારતમાં ખાનગી ક્ષેત્રની સૌથી મોટી બેંકોમાંની એક છે અને નવી અને વપરાયેલી કાર બંને માટે કાર લોન આપે છે. એક્સિસ બેંકની કાર લોન માટેના વ્યાજ દર લોનની મુદત અને લેનારાના ક્રેડિટ સ્કોરના આધારે બદલાય છે. નવી કાર માટે, વ્યાજ દર વાર્ષિક 7.99% થી 9.25% સુધીની છે.

જ્યારે વપરાયેલી કાર માટે, વ્યાજ દર વાર્ષિક 13.99% થી 16.25% સુધીની છે. નવી કાર માટે લોનની મુદત 84 મહિના સુધીની હોઈ શકે છે, જ્યારે વપરાયેલી કાર માટે તે 60 મહિના સુધીની હોઈ શકે છે.

કોટક મહિન્દ્રા બેંક કાર લોનના વ્યાજ દરો

કાર લોન માટે તમામ બેંકોના વ્યાજદર કોટક મહિન્દ્રા બેંક ભારતમાં ખાનગી ક્ષેત્રની અગ્રણી બેંકોમાંની એક છે અને નવી અને વપરાયેલી કાર બંને માટે કાર લોન આપે છે. કોટક મહિન્દ્રા બેંકની કાર લોન માટેના વ્યાજ દર લોનની મુદત અને લેનારાના ક્રેડિટ સ્કોરના આધારે બદલાય છે. નવી કાર માટે, વ્યાજ દર વાર્ષિક 7.35% થી 10.50% સુધીની છે.

જ્યારે વપરાયેલી કાર માટે, વ્યાજ દર વાર્ષિક 17.00% થી 19.00% સુધીની છે. નવી કાર માટે લોનની મુદત 84 મહિના સુધીની હોઈ શકે છે, જ્યારે વપરાયેલી કાર માટે તે 60 મહિના સુધીની હોઈ શકે છે.

પંજાબ નેશનલ બેંક કાર લોનના વ્યાજ દરો

કાર લોન માટે તમામ બેંકોના વ્યાજદર પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) એ ભારતની સૌથી મોટી જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોમાંની એક છે અને નવી અને વપરાયેલી કાર બંને માટે કાર લોન આપે છે. PNB કાર લોન માટેના વ્યાજ દર લોનની મુદત અને લેનારાના ક્રેડિટ સ્કોરના આધારે બદલાય છે. નવી કાર માટે, વ્યાજ દર વાર્ષિક 7.25% થી 9.00% સુધીની છે.

જ્યારે વપરાયેલી કાર માટે, વ્યાજ દર વાર્ષિક 8.75% થી 10.50% સુધીની છે. નવી કાર માટે લોનની મુદત 84 મહિના સુધીની હોઈ શકે છે, જ્યારે વપરાયેલી કાર માટે તે 60 મહિના સુધીની હોઈ શકે છે.

બેંક ઓફ બરોડા કાર લોનના વ્યાજ દરો

કાર લોન માટે તમામ બેંકોના વ્યાજદર બેંક ઓફ બરોડા (BOB) એ ભારતની સૌથી મોટી જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોમાંની એક છે અને તે નવી અને વપરાયેલી કાર બંને માટે કાર લોન આપે છે. BOB કાર લોન માટેના વ્યાજ દર લોનની મુદત અને લેનારાના ક્રેડિટ સ્કોરના આધારે બદલાય છે. નવી કાર માટે, વ્યાજ દર વાર્ષિક 7.00% થી 9.25% સુધીની છે.

જ્યારે વપરાયેલી કાર માટે, વ્યાજ દર વાર્ષિક 10.50% થી 11.75% સુધીની છે. નવી કાર માટે લોનની મુદત 84 મહિના સુધીની હોઈ શકે છે, જ્યારે વપરાયેલી કાર માટે તે 60 મહિના સુધીની હોઈ શકે છે.

કેનેરા બેંક કાર લોનના વ્યાજ દરો

કાર લોન માટે તમામ બેંકોના વ્યાજદર કેનેરા બેંક એ ભારતની સૌથી મોટી જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોમાંની એક છે અને નવી અને વપરાયેલી કાર બંને માટે કાર લોન આપે છે. કેનેરા બેંકની કાર લોન માટેના વ્યાજ દર લોનની મુદત અને લેનારાના ક્રેડિટ સ્કોરના આધારે બદલાય છે. નવી કાર માટે, વ્યાજ દર વાર્ષિક 7.30% થી 9.35% સુધીની છે.

જ્યારે વપરાયેલી કાર માટે, વ્યાજ દર વાર્ષિક 8.75% થી 11.50% સુધીની છે. નવી કાર માટે લોનની મુદત 84 મહિના સુધીની હોઈ શકે છે, જ્યારે વપરાયેલી કાર માટે તે 60 મહિના સુધીની હોઈ શકે છે.

આ પણ વાંચો,Gujjuonline

બેંક એકાઉન્ટમાં મોબાઇલ નંબર ઉમેરો

એરટેલ પેમેન્ટ બેંક પર્સનલ લોન

ફક્ત 5 મિનિટમાં Aadhar Card થી લોન મેળવો

બેંક ઓફ બરોડા પર્સનલ લોન

BOB E-મુદ્રા મુદ્રા લોન યોજના

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને કાર લોન માટે તમામ બેંકોના વ્યાજદર જાણો સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી, સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

About Author : Pratham Ahir
Contact Email : contactgujjuonline@gmail.com
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, GujjuOnline.in is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.