ગુજરાતમાં સિક્યુરિટી ગાર્ડ ની ભરતી @ojas.gujarat.gov.in

ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ સોસાયટી @ojas.gujarat.gov.in સિક્યુરિટી ગાર્ડની ભરતી [OJAS Bharti] અમદાવાદમાં નોકરી શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સારી તક છે. પોસ્ટ માટે અરજી કરતા પહેલા, ઉમેદવારોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તે/તેણી આ જાહેરાતમાં દર્શાવેલ પાત્રતા માપદંડ અને અન્ય શરતોને પૂર્ણ કરે છે. નોંધણી માટેનો છેલ્લો દિવસ ૧૫-૦૮-૨૦૨૨ . ઉમેદવારોને અરજી સબમિટ કરતા પહેલા શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય પાત્રતા માપદંડોની વિગતો માટે સંપૂર્ણ જાહેરાત કાળજીપૂર્વક વાંચવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. શૈક્ષણિક લાયકાત,GISFS સિક્યુરિટી ગાર્ડ ભરતી જાહેરાત ૨૦૨૨ માટેની છેલ્લી તારીખ વિશે વધુ વિગતવાર માહિતી નીચે દર્શાવેલ છે.

GISFS ભરતી 2022

સંસ્થા નુ નામ ગુજરાત ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળ સેવાઓ ગુજરાત
પોસ્ટનું નામ પહેરેદાર
કુલ ખાલી જગ્યાઓ 1320 પોસ્ટ્સ
શરૂઆતની તારીખ 1લી ઓગસ્ટ 2022
છેલ્લી તારીખ 15મી ઓગસ્ટ 2022
એપ્લિકેશન મોડ ઓનલાઈન
શ્રેણી સરકારી નોકરીઓ
જોબ સ્થાન સમગ્ર ગુજરાતમાં
સત્તાવાર સાઇટ Ojas.gujarat.gov.in

નોંધ: શૈક્ષણિક લાયકાતની સંપૂર્ણ વિગતો, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, ગ્રેડ પગાર, પસંદગી પ્રક્રિયા વગેરે વિગતો ઉમેદવારોએ સત્તાવાર સૂચનાની મુલાકાત લેવી જરૂરી છે જે આ ખાલી જગ્યા સૂચના પર નીચે આપેલ લિંક છે.

GISFS સિક્યુરીટી ગાર્ડ ભરતી જાહેરાત ૨૦૨૨ માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે

  • ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની શરૂઆતની તારીખઃ ૦૧-૦૮-૨૦૨૦૨૨
  • ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: ૧૫-૦૮-૨૦૨૨

Important Link

ફોર્મ ભરવા માટે : અહીં ક્લિક કરો
જાહેરાત વાંચવા માટે : અહીં ક્લિક કરો

સિક્યુરિટી ગાર્ડ ની ભરતી માટે સૂચના

  • જે અંગે નામદાર ગુજરાત હાઇકોર્ટે તા. ૨૭-૦૭-૨૦૨૧ ના રોજ IA ORDER આપેલ છે. જેમાં ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ સોસાયટી, ગુ.રા. અમદાવાદ ખાતે સિક્યુરિટી ગાર્ડની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે મંજુરી આપતા ૪૦૦૦ જગ્યાઓ પૈકી ૨૦૦૦ સી. ગાર્ડની જગ્યાઓ એક્સમેનથી ભરવા નકકી કરવામાં આવેલ આ રીતે એક્સમેનથી ભરવા માટે નકકી થતા નિવૃત્ત ભૂમિદળ નૌકાદળ | હવાઈદળ / CRPF/ BSF / CISF / SSB / ITBP જેવા, પોલીસ / SRP / હોમગાર્ડઝમાંથી નિવૃત્ત થયેલ / રાજીનામું આપેલ હોય તેવા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ / હેડ કોન્સ્ટેબલ / ASI અને તેની સમકક્ષ હોદ્દો ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ ઓનલાઈન મંગાવવામાં આવેલ હતી.
  • પરંતુ જે ઉમેદવારોએ એક્સમેન સી, ગાર્ડ માટે ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવામાં આવેલ હતાં તેઓને દસ્તાવેજોની ચકાસણી માટે બોલાવતા જરૂરિયાત પ્રમાણે એક્સમેન સી,ગાર્ડ મળી આવેલ ન હતાં અને પસંદગી કરવામાં આવેલ ઉમેદવાર પૈકી ફકત ૬૮૦ ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થતા તેઓને નામદાર ગુજરાત હાઇકોર્ટના ઉક્ત હુકમ મુજબ સિક્યુરિટી ગાર્ડ તરીકે નિમણુક આપવામાં આવેલ છે.
  • અને સંસ્થાને જરૂરિયાત પ્રમાણે ૨૦૦૦ પૈકી ૬૮૦ ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થયેલ હોય પૂરતી સંખ્યામાં ઉપલબ્ધ ન થતા બાકી જરૂરિયાત ૧૩૨૦ – એક્સમેન ગાર્ડની જરૂરિયાત રહે છે.
  • અગાઉ ગત વર્ષ દૈનિક વર્તમાન પત્રમાં તા.૨૭-૦૮-૨૦૨૧ ના રોજ આપવામાં આવેલ જાહેરાતના અનુસંધાને હવે નવી ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.
  • સિક્યુરિટી ગાર્ડ એક્સમેનની ભરતી અંગેની તમામ સૂચનાઓ તા. ૦૧-૦૮ ૨૦૨૨ના રોજ https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ઉપર અપલોડ કરવામાં આવનાર છે. આ તમામ સૂચનાઓ કાળજીપૂર્વક વાંચી નિયમોની પ્રવર્તમાન જોગવાઇઓ મુજબ લાયકાત પરિપૂર્ણ કરતા અને ઇચ્છા ધરાવતા ઉમેદવારોએ તા. ૦૧-૦૮-૨૦૨૨ (બપોર કલાક ૧૩:૦૦)થી તા. ૧૫-૦૮-૨૦૨૨ રાત્રીના કલાક ૧૧:૫૯ સુધી) દરમ્યાન https://ojas.gujarat.gov.in જઈ એક્સમેન સિક્યુરિટી ગાર્ડની ભરતીની જાહેરાતના પેઇજ ઉપર જઇ ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. GISFS માં ભરતી બાબતના R/SCA No.13127/2021 તથા તેની સાથે સામેલ R/SCA| No.14281/2021 નામદાર ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પેન્ડીંગ છે. જેમાં નામદાર ગુજરાત હાઇકોર્ટ તરફથી વખતોવખત જે ચુકાદો/નિર્ણય આવશે તે તમામ ઉમેદવારને બંધનકર્તા રહેશે.

GISFS ભારતી 2022 પાત્રતા માપદંડ:

શૈક્ષણિક લાયકાત:

GISFS સિક્યુરિટી ગાર્ડ – ભૂતપૂર્વ સૈનિક ભરતી 2022 માટે અરજી કરવા માંગતા ઉમેદવારોએ શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા અને અનુભવના આધારે લઘુત્તમ સ્તરના લાયકાત માપદંડોને પરિપૂર્ણ કરવા પડશે. GISFS સિક્યુરિટી ગાર્ડ – ભૂતપૂર્વ સૈનિકો પાત્રતા માપદંડ સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી તપાસો.

પસંદગી પ્રક્રિયા:

ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

GISFS ભારતી કેવી રીતે અરજી કરવી?

  • પાત્ર ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

નોંધ:  ઉમેદવારોને અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર સૂચના વાંચવાનું સૂચન કરવામાં આવે છે.

FAQs of ગુજરાતમાં સિક્યુરિટી ગાર્ડ ની ભરતી

GISFS ભરતીની સત્તાવાર વેબસાઇટ શું છે?

GISFS ની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in છે

GISFS ભરતી 2022 ની છેલ્લી તારીખ શું છે?

છેલ્લી તારીખ 15 ઓગષ્ટ 2022 છે.

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને ગુજરાતમાં સિક્યુરિટી ગાર્ડ ની ભરતી @ojas.gujarat.gov.in સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી, સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

About Author : Pratham Ahir
Contact Email : contactgujjuonline@gmail.com
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, GujjuOnline.in is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.

Leave a Comment

Join Our Whatsapp Group