નવું ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ મેળવો  માત્ર 10 મિનિટમાં

Published On 19-03-2023 By Gujju Online

શું તમે ધરે બેઠા નવું ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ મેળવવા માંગો છો? 

એજન્ટ વગર ઘરે બેઠા ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ બનાવવા અહીંથી માહિતી આપશું 

નવું લાઇસન્સ મેળવા માટે પેહેલા કાચુ  લાઇસન્સ જરૂરી છે

ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ મેળવા માટેના માપદંડો

1. ઉંમર: 18  2. જ્ઞાનની કસોટી: જેમાં ટ્રાફિક કાયદા, રસ્તાના સંકેતો 

ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ મેળવા માટેના માપદંડો

3. દ્રષ્ટિ કસોટી: વ્યક્તિએ તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે દ્રષ્ટિ પરીક્ષણ પાસ કરવું 

ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ મેળવા માટેના માપદંડો

4. ડ્રાઇવિંગ કૌશલ્યની કસોટી:વ્યક્તિએ ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ પૂર્ણ કરીને તેમની ડ્રાઇવિંગ કુશળતા દર્શાવવી આવશ્યક છે,

ગુજરાત ડ્રાઈવીંગ લાઇસન્સના  જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ ની યાદી

1. આધારકાર્ડ, 2. ચૂંટનીકાર્ડ 3. અરજી ફોર્મ  4.  પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો 5.  સહી નો ફોટો 6. જન્મ પ્રમાણપત્ર

નવું ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ (Driving License) મેળવો