ધોરણ 10 નું પરિણામ

સૌથી પહેલાં ઓનલાઇન ચેક કરો

સંભાવના છે કે ધોરણ-10નું પરિણામ મેં મહિનામાં જાહેર કરવામાં આવે.

ધોરણ 10 પરિણામ 2022 મેં મહિનામાં જાહેર થવાની સંભાવના છે.

ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ જૂનના પ્રથમ સપ્તાહમાં જાહેર થશે.

ધોરણ 10 બોર્ડની પરીક્ષા 2022 રીઝલ્ટ  જોવા