ગુજરાત બોર્ડ ધોરણ 10નું પરિણામ જાહેર

તમારું નામ લખી  ઓનલાઇન રિજલ્ટ જુવો 

GSEB દ્વારા તારીખ 6 જૂન 2022 ના રોજ સવારે 8 વાગ્યે પરિણામ જાહેર કરવામાં આવશે 

તમે નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરીને તમારું પરિણામ જોઈ શકો છો

તમારા નામ પરથી ધોરણ 10નું પરિણામ તાપસવા 

તમારા મોબાઈલ પર SMS દ્વારા રિજલ્ટ મેળવા