ટ્રેક્ટર સહાય યોજના 

Published on 13/03/2023 By Gujju Online

50% સબસીડી  6 લાખ નું ટ્રેક્ટર મળશે   3 લાખ માં 

મફત ટ્રેક્ટર યોજના દ્વારા તમારા માટે ટ્રેક્ટર ખરીદવા પર સરકાર 20 થી 50% સુધીની સબસિડી આપશે.

તમે ટ્રેક્ટરની સાથે અન્ય માધ્યમોમાં પણ સબસિડી મેળવી શકો છો.

પીએમ કિસાન ટ્રેક્ટર યોજનાની મદદથી તમને સરકાર તરફથી વાહન ખરીદવા પર મળશે સબસિડી

પીએમ કિસાન ટ્રેક્ટર યોજના દ્વારા તમને કૃષિ કાર્ય માટે સાધનો મળશે અને તમે ઓછા સમયમાં તમારું કામ સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો.

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે માન્ય વિક્રેતા પાસેથી લાભાર્થી ખેડૂતે ટ્રેક્ટરની ખરીદી કરવાની રહેશે.

આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને ટ્રેક્ટર ખરીદવા માટે લોનની સુવિધા આપવામાં આવે છે. બાકીના પૈસા ખેડૂત લોન દ્વારા ચૂકવી શકાય છે.

જો મહિલા અરજદાર હશે તો વધુ લાભ આપવામાં આવશે. અરજી પાસ કર્યા બાદ ખેડૂતો તરત જ ટ્રેક્ટર લઈ શકશે.

ટ્રેક્ટર સહાય યોજનાની અરજી કરવા માટે