બિપોરજોય વાવઝોડા નુકશાન સહાય, સરકારે કરી મોટી જાહેરાત

બિપોરજોય વાવઝોડા નુકશાન સહાય : રાજ્યમાં જુન-૨૦૨૩માં આવેલ બિપોરજોય વાવાઝોડાને કારણે ગુજરાત રાજ્યમાં ઘણા વિસ્તારો અસરગ્રસ્ત થયેલા હતા. આવા વિસ્તારોમાં વાવાઝોડાના કારણે રહેણાંકના કાચા/પાકા મકાનોને સંપૂર્ણ કે આંશિક નુકશાનના કિસ્સા બનેલા છે,

બિપોરજોય વાવઝોડા નુકશાન સહાય

જેથી, રાજ્ય સરકારે માનવતાના ધોરણે વિચારણા કરીએ SDRF અંગેના સંદર્ભ વંચાણે લીધા (૧) ના ઠરાવ ઉપરાંત રાજ્યના બજેટમાંથી “ખાસ કિસ્સામાં” સહાય આપવાની બાબત વિચારણા હેઠળ હતી. જે અંગે સરકારશ્રીએ પુખ્ત વિચારણાના અંતે નીચે મુજબ ઠરાવવાનો નિર્ણય કરેલ છે.

જીવનની દૈનિક જરૂરિયાતો મેળવવાની મુશ્કેલી દૂર કરવા વહીવટીતંત્ર દ્વારા આવા વિસ્થાપિત અસરગ્રસ્ત વિસ્તારની વ્યક્તિઓને રોકડ સહાય ચૂકવવાની જરૂરિયાત મહેસૂલ વિભાગના તા.18/03/2021ના સંદર્ભ મુજબ ચૂકવવાની છે.

ગુજરાત સરકારશ્રી દ્વારા શું નક્કી કરવામાં આવ્યું?

બિપોરજોય વાવાઝોડામાં અસરાગ્રસ્ત નાગરિકોને તાત્કાલિક સહાયભૂત ખૂબ જ જરૂરી છે. જેથી આ સહાયની રકમ રોકડમાં આપવા નક્કિ કરવામાં આવ્યું છે. આ સહાય કોણે મળશે અને ક્યાં-ક્યાં જિલ્લાઓમાં મળશે. તેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું.

મહેસૂલ વિભાગનો ઠરાવ નંબર 1 કુદરતી આફતોથી પ્રભાવિત લોકોને દૈનિક રોકડ સહાય (કેશડોલ્સ) ની ચુકવણી માટેના ધોરણો દર્શાવે છે.

પરિચય-2 ના ઠરાવ પછી, અસરગ્રસ્ત લાભાર્થીને SDRF/NDRF હેઠળ આપવામાં આવતી તમામ પ્રકારની સહાય બેંક ખાતામાં DBT (ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર) અથવા PFMS (પબ્લિક ફંડ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ) દ્વારા ચૂકવવાની સૂચનાઓ અમલમાં છે. પરંતુ, વર્તમાન સંજોગોમાં અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં બેંકિંગ વ્યવહારો મુશ્કેલ બનશે.

બિપોરજોય વાવાઝોડા નુકશાન સહાય

યોજનાનું નામ બિપોરજોય વાવાઝોડા નુકશાન સહાય
વિભાગ મહેસુલ વિભાગ, ગુજરાત
કોને લાભ મળશે? અસરગ્રસ્ત લોકોને
ઠરાવની તારીખ 20-06-2023

બિપોરજોય વાવઝોડાને કારણ કપડાં અને ઘરવખરી સહાય

બિપોરજોય વાવાઝોડા તેમજ ભારે વરસાદથી અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓમાં SDRFના ધોરણો મુજબ કુટુંબદીઠ કપડાં સહાય તરીકે રૂ.૨,૫૦૦/- અને ઘરવખરી સહાય તરીકે રૂ.૨,૫૦૦/- એટલે કે કુલ રૂ.૫,૦૦૦/- તેમજ રાજ્ય સરકારના બજેટમાંથી રૂ.૨,૦૦૦/- મળી કુલ રૂ.૭,૦૦૦/- (કુટુંબ દીઠ) કપડા અને ઘરવખરી સહાય તરીકે ચૂકવવાનું ઠરાવવામાં આવે છે.મકાન સહાય:-

 • સંપૂર્ણ નાશ પામેલ અથવા મોટું નુકશાન પામેલ રહેણાંકના કાચા/પાકા મકાન માટે SDRF માંથી રૂ.૧,૨૦,૦૦૦/-ની સહાય,
 • અંશત: નુકશાન પામેલા રહેણાંકના કાચા/પાકા મકાનો તેવા કિસ્સામાં,
 • આંશિક રીતે નુકશાન પામેલ પાકુ મકાન (ઓછામાં ઓછું ૧૫% નુક્શાન હોય તો જ મળવાપાત્ર) હોય તો SDRF માંથી રૂ.૬,૫૦૦/- તેમજ રાજ્ય સરકારના બજેટમાંથી ૮,૫૦૦/- મળી કુલ રૂ.૧૫,૦૦૦/-ની સહાય.
 • આંશિક રીતે નુકશાન પામેલ કાચુ મકાન (ઓછામાં ઓછું ૧૫% નુક્શાન હોય તો જ મળવાપાત્ર) હોય તો SDRF માંથી રૂ.૪,૦૦૦/- તેમજ રાજ્ય સરકારના બજેટમાંથી ૬,૦૦૦/- મળી કુલ રૂ.૧૦,૦૦૦/-ની સહાય.
 • સંપૂર્ણ નાશ પામેલ કે આંશિક નુક્શાન પામેલ ઝુંપડાઓને SDRF માંથી રૂ.૮,૦૦૦/- તેમજ રાજ્ય સરકારના બજેટમાંથી ૨,૦૦૦/- મળી કુલ રૂ.૧૦,૦૦૦/-ની સહાય.
 • ઘર સાથે સંકળાયેલ કેટલ શેડને થયેલ નુકશાન માટે SDRF માંથી રૂ.૩,૦૦૦/- તેમજ રાજ્ય સરકારના બજેટમાંથી રૂ.૨૦૦૦/- મળી કુલ રૂ.૫,૦૦૦/-ની સહાય.

ક્યાં-ક્યાં જિલ્લાઓમાં સહાય મળશે?

બિપોરજોય વાવાઝોડામાં અસરગ્રસ્ત પામેલા જિલ્લાઓમાં આ સહાય મળશે. જેની યાદી નીચે મુજબ છે.

 • અમદાવાદ
 • અમરેલી
 • આણંદ
 • ભરૂચ
 • ભાવનગર
 • દેવભૂમિ દ્વારકા
 • ગીર સોમનાથ
 • જામનગર
 • જુનાગઢ
 • કચ્છ
 • રાજકોટ
 • મોરબી
 • નવસારી
 • પોરબંદર
 • સુરત
 • વલસાડ
 • બોટાદ
 • ખેડા
 • સુરેન્દ્રનગર
 • ગાંધીનગર
 • પાટણ
 • મહેસાણા

આ સંજોગોમાં અસરગ્રસ્ત ઇસમોના ખાતામાં કેશડોલની રકમ જમા કરવી અને ઉપાડવી ખૂબ જ મુશ્કેલ બની જાય છે. આમ, અસરગ્રસ્ત નાગરિકોને તાત્કાલિક રાહત આપવા માટે રોકડ સહાયનો મુદ્દો વિચારણા હેઠળ હતો. તેથી, બિપોરજોય ચક્રવાતથી અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓમાં બાબતને ધ્યાનમાં લઈને, સરકાર નીચે મુજબ નિર્ણય કરે છે.

બિપોરજોય વાવઝોડાની નુકશાન સહાય મળવા લગતી શરતો

 1. જે કિસ્સામાં રાજ્ય સરકારના બજેટમાંથી જણાવેલ હોય તેનો ખર્ચ રાજ્ય સરકારના ભંડોળમાંથી કરવાનો રહેશે.
 2. State Disaster Response Fund ના ધોરણો અને કાર્યપધ્ધતિઓ ભારત સરકારની વંચાણે લીધેલ માર્ગદર્શિકા મુજબની રહેશે.
 3. રાજ્ય સરકારના ભંડોળમાંથી કરેલ ખર્ચને અલગથી નિભાવવાનો રહેશે.
 4. આ ઠરાવની જોગવાઇઓ જુન-૨૦૨૩માં આવેલ બિપોરજોય વાવાઝોડાથી અસરગ્રસ્ત થયેલા વિસ્તારના જિલ્લાઓ માટે “ખાસ કિસ્સા” તરીકે લાગુ પડશે.
 5. દબાણ કરીને બનાવેલ મકાન અંગે જે તે વિભાગના નીતિ નિયમોનું પાલન કરવાનુ રહેશે અને આ માત્ર સહાય તરીકે ગણવાનું રહેશે. આ સહાયથી કોઇ પણ પ્રકારની કાયદેસરતા મળતી નથી.
 6. આ ઠરાવ સમાનાંકી ફાઇલ પર સરકારશ્રીની તા.૧૯/૦૬/૨૦૨૩ની નોંધથી મળેલ મંજુરી અન્વયે બહાર પાડવામાં આવે છે.

Important Link

નુકશાન સહાય માટે ઓફિસિયલ નોટિફિકેશન અહીં ક્લિક કરો
વધુ માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો

આ પણ વાંચો,

આજથી મોદી સરકાર વેચી રહી છે સાવ સસ્તું સોનુ

આ ગેસ સિલિન્ડર બજારમાં મળી રહ્યું 300 રૂપિયા સસ્તું

ગુજરાતનું નવું શૈક્ષણિક કેલેન્ડર થયું જાહેર 2023-24

જાણો રથયાત્રાનું મહત્વ, રૂટ અને ટાઈમ

લોન લેનાર વ્યક્તિનું મુત્યુ થાય તો લોનની ભરપાઈ કોન કરશે?

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને બિપોરજોય વાવઝોડા નુકશાન સહાય સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી, સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

About Author : Pratham Ahir
Contact Email : contactgujjuonline@gmail.com
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, GujjuOnline.in is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.