ઇન્ડિયન ઓઈલમાં ભરતી, છેલ્લી તારીખ 10-10-2022

ઇન્ડિયન ઓઈલમાં ભરતી: ઇન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ દ્વારા એન્જિનિયર આસિસ્ટન્ટ અને ટેક્નિકલ એટેડન્ટની 56 જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી અને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

ઇન્ડિયન ઓઈલમાં ભરતી

અરજી ક્રમાંક PL/HR/ESTB/RECT-2022(2)
પોસ્ટ ટાઈટલ IOCL ભરતી 2022
પોસ્ટ નામ એન્જિનિયર આસિસ્ટન્ટ અને ટેક્નિકલ એટેડન્ટ
કુલ જગ્યા 56
સંસ્થા IOCL
સ્થળ ભારત
અરજી શરૂ તારીખ 12-09-2022
અરજી છેલ્લી તારીખ 10-10-2022
સત્તાવાર વેબસાઈટ https://iocl.com
અરજી પ્રકાર ઓનલાઈન

ઇન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ ભરતી 2022

જે મિત્રો IOCL ભરતીની રાહ જોઇને બેઠા છે તેઓ માટે આ ખુબ જ સારો મોકો છે. ભરતીને લગતી તમામ માહિતી જેમ કે પોસ્ટ નામ, કુલ જગ્યા, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પગાર ધોરણ, અરજી પ્રક્રિયા, પસંદગી પ્રક્રિયા નીચે મુજબ છે.

પોસ્ટ નામ લાયકાત
એન્જિનિયર આસિસ્ટન્ટ (મિકેનીકલ) સરકાર તરફથી એન્જિનિયરિંગની નીચેની કોઈપણ શાખાઓમાં ત્રણ વર્ષનો પૂર્ણ સમયનો ડિપ્લોમા (અથવા ઓછામાં ઓછા એક વર્ષના સમયગાળાની ITI પછી લેટરલ એન્ટ્રી દ્વારા બે વર્ષ) માન્ય સંસ્થા :
– મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ
– ઓટોમોબાઈલ એન્જિનિયરિંગ
ગુણની લઘુત્તમ ટકાવારી : 55% ગુણ (SC/ST/PwBD ઉમેદવારો માટે તેમના માટે અનામત જગ્યાઓ માટે પાસ ગુણ).
એન્જિનિયર આસિસ્ટન્ટ (ઇલેક્ટ્રિકલ) સરકાર તરફથી એન્જિનિયરિંગની નીચેની કોઈપણ શાખાઓમાં ત્રણ વર્ષનો પૂર્ણ સમયનો ડિપ્લોમા (અથવા ઓછામાં ઓછા એક વર્ષના સમયગાળાની ITI પછી લેટરલ એન્ટ્રી દ્વારા બે વર્ષ) માન્ય સંસ્થા :
– ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ
– ઇલેક્ટ્રિકલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયરિંગ
ગુણની લઘુત્તમ ટકાવારી : 55% ગુણ (SC/ST/PwBD ઉમેદવારો માટે તેમના માટે અનામત જગ્યાઓ માટે પાસ ગુણ).
એન્જિનિયર આસિસ્ટન્ટ (ટી&આઈ) સરકાર તરફથી એન્જિનિયરિંગની નીચેની કોઈપણ શાખાઓમાં ત્રણ વર્ષનો પૂર્ણ સમયનો ડિપ્લોમા (અથવા ઓછામાં ઓછા એક વર્ષના સમયગાળાની ITI પછી લેટરલ એન્ટ્રી દ્વારા બે વર્ષ) માન્ય સંસ્થા:
– ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને કોમ્યુનિકેશન એન્જિનિયરિંગ
– ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ટેલિકોમ્યુનિકેશન એન્જિનિયરિંગ
– ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને રેડિયો કોમ્યુનિકેશન એન્જિનિયરિંગ
– ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન અને કંટ્રોલ એન્જિનિયરિંગ
– ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન અને પ્રોસેસ કંટ્રોલ એન્જિનિયરિંગ
– ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયરિંગ
ગુણની ન્યૂનતમ ટકાવારી: 55% ગુણ (SC/ST/PwBD ઉમેદવારો માટે તેમના માટે અનામત જગ્યાઓ માટે પાસ માર્કસ)
એન્જિનિયર આસિસ્ટન્ટ (ઓપરેશન્સ) સરકાર તરફથી એન્જિનિયરિંગની નીચેની કોઈપણ શાખાઓમાં ત્રણ વર્ષનો પૂર્ણ સમયનો ડિપ્લોમા (અથવા ઓછામાં ઓછા એક વર્ષના સમયગાળાની ITI પછી લેટરલ એન્ટ્રી દ્વારા બે વર્ષ) માન્ય સંસ્થા :
– કેમિકલ એન્જિનિયરિંગ
– મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ
– ઓટોમોબાઈલ એન્જિનિયરિંગ
– ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ
– ઇલેક્ટ્રિકલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયરિંગ
– ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને કોમ્યુનિકેશન એન્જિનિયરિંગ
– ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને ટેલિકોમ્યુનિકેશન એન્જિનિયરિંગ
– ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને રેડિયો કોમ્યુનિકેશન એન્જિનિયરિંગ
– ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન અને કંટ્રોલ એન્જિનિયરિંગ
– ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન અને પ્રોસેસ કંટ્રોલ એન્જિનિયરિંગ
– ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્જિનિયરિંગ
ગુણની ન્યૂનતમ ટકાવારી : 55% ગુણ (SC/ST/PwBD ઉમેદવારો માટે તેમના માટે અનામત જગ્યાઓ માટે પાસ માર્કસ)
ટેક્નિકલ એટેડન્ટ મેટ્રિક / 10મું પાસ અને સરકાર તરફથી ITI પાસ. સરકાર તરફથી નીચે દર્શાવેલ * ITI ટ્રેડ્સ અને સમયગાળામાં માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થા. માન્ય સંસ્થા/બોર્ડ.
ઉમેદવારો પાસે SCVT/NCVT દ્વારા જારી કરાયેલ ટ્રેડ સર્ટિફિકેટ / નેશનલ ટ્રેડ સર્ટિફિકેટ (NTC) હોવું જોઈએ.

ઇન્ડિયન ઓઈલમાં ભરતી નોન એક્ઝીક્યુટીવ વય મર્યાદા

 • ઉમેદવારની ઉંમર 18 થી 26 વર્ષ વચ્ચે હોવી જોઈએ.
 • નિયમો મુજબ વય મર્યાદામાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે.

ઇન્ડિયન ઓઈલમાં ભરતી નોન એક્ઝીક્યુટીવ પગાર ધોરણ

પોસ્ટ નામ પગાર
એન્જિનિયર આસિસ્ટન્ટ રૂ. 25,000 – 1,05,000/-
ટેક્નિકલ એટેડન્ટ રૂ. 23,000 – 78,000/-

ઇન્ડિયન ઓઈલમાં ભરતી અરજી ફી

GEN / OBC / EWS વર્ગ રૂ. 100/-
અન્ય તમામ વર્ગ

IOCL ભરતી 2022 પસંદગી પ્રક્રિયા કઈ છે?

 • ઉમેદવારોની પસંદગી વિવિધ ભાગમાં કરવામાં આવશે.
  • – લેખિત પરીક્ષા
  • – સ્કીલ / ફિઝીકલ ટેસ્ટ
  • – ડિસેબીલીટી સર્ટિફિકેટ
  • – મેડીકલ ફિટનેશ ટેસ્ટ
  • – ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન
  • – ફાઈનલ મેરીટ લિસ્ટ

મહત્વપૂર્ણ લિંક

IOCL ભરતી 2022 જાહેરાત અહીં ક્લિક કરો
IOCL ભરતી 2022 અરજી કરો અહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ અહીં ક્લિક કરો

FAQ – વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

ઇન્ડિયન ઓઈલમાં ભરતી અરજી કઈ રીતે કરવી?

IOCL ભરતીના ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માટે આપેલ વેબસાઈટ plapps.indianoil.in પર જાઓ અને અરજી કરો.

ઇન્ડિયન ઓઈલમાં ભરતી અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

છેલ્લી તારીખ : 10-10-2022

Conclusion

આ લેખ દ્વારા, અમે તમને ઇન્ડિયન ઓઈલમાં ભરતી સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરી છે. જો તમને હજુ પણ કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સ માં કોમેન્ટ કરી, સંપર્ક કરો અમે તમારી સમસ્યાનો ઉકેલ આપીશું.

આવી બીજી યોજના અને શૈક્ષણિક અપડેટ્સ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. અમારી તમામ પોસ્ટ્સની સૂચના મેળવવા માટે અમારા WhatsApp ગ્રુપ સાથે જોડાઓ.

Author : Pratham Ahir
Contact Email : contactgujjuonline@gmail.com
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, GujjuOnline.in is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.

Leave a Comment

Join Our Whatsapp Group